เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

152167 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ประธานศูนย์สอบ สพม.กาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ประกอบด้วย ศน.พจพร รุ่งทอง ศน.หงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง ศน.สุวิไล จันทร์สนอง และศน.ช่อทิพย์ อินทรักษา ร่วมกับคณะกรรมการระดับสนามสอบ จำนวน 22 สนามสอบ ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เป็นการประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับสนามสอบในตำแหน่งต่างๆ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติหน้าที่ก่อนการทดสอบ ระหว่างดำเนินการสอบและหลังการสอบเสร็จสิ้น ให้เป็นไปตามระเบียบ สทศ.ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม สพม.กาญจนบุรีและห้องประชุมโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ

152168 

152169

 


ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ประธานศูนย์สอบ สพม.กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบสหวิทยาเขตท่ามะกา โดยหัวหน้าสนามสอบโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ามะกาให้การต้อนรับและร่วมให้การตรวจเยี่ยมการจัดสอบ O-NET พบว่าคณะกรรมการจัดสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19

152196 152198

152197 152199

152200

 


 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์สอบ สพม.กาญจนบุรี รับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบจากสำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) โดยมีตัวแทนรับส่งข้อสอบของสนามสอบในสหวิทยาเขตต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่รับและส่งข้อสอบเพื่อการจัดสอบจำนวน 22 สนามสอบอย่างครบถ้วน และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์สอบ สพม.กาญจนบุรี นำส่งกระดาษคำตอบให้ สทศ. ด้วยความเรียบร้อยและครบถ้วนทุกสนามสอบ

152211 152212

152214 152215