เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

เกียรติบัตรโรงเรียนและครูแกนนำสร้างสรรค์ที่ประสบผลสำเร็จ

ในการขับเคลื่อนการต่อยอดขยายผลการพัฒนาและเสริมสร้างผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร

 สไลด์1

สไลด์2

 

สไลด์3