เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

                  เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์วิถีใหม่ ร่วมใจบูชาครู” โดยมีนายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษากาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรมวันครูขึ้นทุกปีและปีนี้เป็นครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับคุณครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ทุ่มเท เสียสละเวลา อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เกิดผลขึ้นกับนักเรียนและชุมชน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จึงได้จัดกิจกรรมยกย่องบุคลากรหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษาและอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาครูให้เป็นครูดี ผู้บริหารเด่น บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันด้วยการให้โอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

          ผู้ที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ดร.ชยพล เพชรพิมล ดร.ณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดทั้ง 29 โรงเรียน และผู้บริหาร ครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี

 

10000000

1111111

วันครู2565 280

271908180 2392030124265457 2765069916394570631 n

2.1

3

 ดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ QR Code ค่ะ

QR Code