เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์กระชับมิตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 2

        วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันตศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์กระชับมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 โดยมีนายหงษ์ดี ศรีเสน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และคณะอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการแข่งขันกีฬาบุคคลากรสัมพันธ์กระชับมิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ขึ้น มีการแข่งขันกีฬาจำนวน 6 ประเภท วอลเลย์บอลชาย - หญิง ฟุตบอลชายตระกร้อชาย เปตองชาย-หญิงบาสเกตบอล(ชาย)และกีฬาพื้นบ้านโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ แบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พันธกิจ ทั้ง 2 หน่วยงานให้เกิดการพัฒนา ส่วนท้องถิ่นยังมีคุณภาพต่อไป และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และในการจัดกิจกรรม​ดังกล่าวผู้เข้าร่วม​ได้ปฏิบัติ​ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

0

S 4259884

13

45

67

89

1011