เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

         21-22 ธันวาคม 2564 ท่าน ผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด/บรรยายพิเศษ ซึ่งมี ผอ.ภัทรนันท์ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กล่าวรายงานฯ การอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) และแนวทางการเขียนประเด็นท้าทายในการเขียนข้อตกลงการประเมิน Performance Appraisal (PA) ปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.ชยพล เพชรพิมลและ ดร.ณพิชญา เพชรพิมลศึกษานิเทศก์ สพม.กาญจนบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.กาญจนบุรีร่วมพิธีเปิดพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของคณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

1

2

3

4

5  6

7

9

10

11

11

13
14

15

16