เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

เกียรติบัตรครูแกนนำการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 10000

 

 

link เกียรติบัตรครูแกนนำการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

https://drive.google.com/drive/folders/1qC0t5E7wrvWxDA_36wDbPhDoVpHWzeJE?usp=sharing 

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร