เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

2222

วันที่ ๒๖ –๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ประชุมออนไลน์ เรื่องการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดย นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายการนำระบบประกันคุณภาพภายในสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง นางพูลทรัพย์ หินอ่อน นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง ได้ให้ความรู้เรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกใหม่ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษาโดย นางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ สพม.กาญจนบุรี และคณะ

LINE ALBUM ประชุมออนไลน์เรื่องประกันคุณภาพ26ต.ค.64

 S 3530817 S 3530819

S 3530820 S 3538965

S 3538955 S 3538957