เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

               25-26 ตุลาคม 2564 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีร่วมกับสาขาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”โดย ท่าน ผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.ณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินการดังกล่าว ดร.ชยพล เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พิธีกรดำเนินรายการ สำหรับวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาคุณภาพทางวิชาการ คุณภาพของบุคลากร ได้มอบหมายให้ ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการเปิดอบรมและให้การสนับสนุนวิทยากรแกนนำ ซึ่งได้แก่ ท่านอาจารย์มธุรส คุ้มประสิทธิ์ และท่านอาจารย์ธัชชัย กรกุม สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และสามารถนำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของผู้เรียน ซึ่งจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 29 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 79 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

 

0

2

 

2

 

3

 

 

S 3063813

S 3063811

 

S 3063811