เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

krut

เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

เอกสารแนบดังนี้

0 หนังสือส่งย้ายผอ.๒ ตำแหน่ง แก้ไขล่าสุด

1. บัญชีรายละเอียดงบหน้าผู้ประสงค์ยื่นคำร้อง

2 แบบคำร้องขอย้าย

3 ประกาศ ผอ.ว่าง ๒ ตำแหน่ง แก้ไขล่าสุด

4 ประกาศรายละเอียดตัวชี้วัด

5 แบบประเมินตนเองตามรายละเอียดตัวชี้วัด

6 แบบสรุปความคิดเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

7 รายการเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย