เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

         วันที่ 24 กันยายน 2564 ท่าน ผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี และคณะ ดร.ณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ สพม.กาญจนบุรี นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ้านพักครู ชมนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมการอบรม “โครงการห้องเรียนเพื่อการมีงานทำโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา” เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การมีงานทำ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมใบข้าว โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม โดยมีนายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผอ.สพม.กาญจนบุรี ประธาน และ ดร.ชยพล เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ สพม.กาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าวนายเจษฎา ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมและคณะครูให้การต้อนรับและเข้าร่วมอบรมซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำของนักเรียนโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยา และโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยม 2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับห้องเรียนเพื่อการมีงานทำได้อย่างมีคุณภาพ 3.เพื่อประสานความร่วมมือในการนิเทศติดตามและให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ และ 4.เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเป็นนวัตรกรให้กับนักเรียนและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยมีคณะวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ กับสพม.กาญจนบุรี ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือและยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

1

 

234

 

567

 

8

 

9