เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  เรื่อง รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2564 (ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม)

27 9 2564 17 45 59

 

 download