เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  ครั้งที่ 5/2564 และส่งมอบงานระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

        วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทำนุ วงษ์น้อยปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
นำทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ และรับมอบงานแต่ละกลุ่มงาน จากนายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ซึ่งเป็นประธานในการประชุม ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี และ ห้องประชุม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์