เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

สพม.กาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์

ด้วย ก.ค.ศ. แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/910 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
2. อนุกรรมการนายอำเภอหรือผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
3. อนุกรรมการผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทนใน อ.ก.ค.เขตพื้นที่การศึกษา
นอกนั้นคงเดิม จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร