เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
เรื่อง ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

 

เอกสารเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/17GvjDze9lA42wXOJ-EN19AX63aBEnrTh?usp=share_link