เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

เปิดรับลงทะเบียน (เพิ่มเติม) เพื่อส่งผลงาน "ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์" 

และเข้ารับการอบรมในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2564

โดยให้กรอกข้อมูลส่งภายในวันที่

21 มิ.ย. 2564 เวลา 16.00

qrcod obrom

ที่ https://forms.gle/daFef3jYsUZwQ2XV7