เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คัดเลือกผลงานนักเรียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔ มีผลงานนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีได้รับการตีพิมพ์ในครั้งนี้จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

kn1234

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

เรื่องบันทึกลับในห้องเก็บของ

1.เด็กหญิงณัฐธิดา ศักดิ์สุนทร

2.เด็กหญิงอารยา เขียวสวัสดิ์

เรื่องความฝันของปลายฟ้า

1.นางสาวภัทรนิษฐ์ เจริญวรรณ

2.นางสาวฐานิต แดงมณี

เรื่อง future online (เชื่อต่อสู่อนาคต)

1.เด็กชายณฐพบ วงษ์เจริญ

2.เด็กหญิงณัฐธิดา ศักดิ์สุนทร