ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

Read More
จำนวนผู้เข้า 15,487